Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zakres działania
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Zakres działania Zakres działania

Do obwodu Szkoły należą: Czerniejewo, Graby, Rakowo, Lipki, Głożyna, Brzózki, Pakszyn, Golimowo, Pawłowo, Goranin, Pakszynek, Kąpiel, Nowy Las, Linery, Bure, Karw.

Do Szkoły uczęszczają uczniowie zgodnie z wyznaczonym obwodem Szkoły, za zgodą dyrektora uczniowie spoza obwodu szkoły.

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą na etapie nauczania w szkole podstawowej obejmujące klasy I – VIII, a w oddziałach dotychczasowego gimnazjum klasy II – III.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, uwzględniając treści zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska.

Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

Szkoła w zakresie nauczania i wychowania, zapewnia uczniom w szczególności:

1)   naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

2)   poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

3)   dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;

4)   rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo- skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);

5)   rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

6)   traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

7)   poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

8)   wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania symboli narodowych;

9)   poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

10)     umożliwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu, zgodnego z zainteresowaniami i predyspozycjami;

11)    dostępność w czasie pozalekcyjnym;

12)    realizację zadań wychowawczych we współpracy ze społeczeństwem lokalnym, z innymi placówkami edukacyjnymi, organizacjami młodzieżowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi;

13)    zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

14)    przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputera, prasy);

15)    umiejętność selekcji informacji i krytycznego ich odbioru.

16)    dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

17)    opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

18)    kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;

19)    upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;

20)    opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;

21)    kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych.

Wymienione wyżej zadania  są realizowane przez Szkołę poprzez:

1)   indywidualizację procesu nauczania w zależności od poziomu możliwości poznawczych uczniów,

2)   dostosowaniu wymagań do możliwości psychofizycznych i edukacyjnych uczniów;

3)   umożliwienie przynależności do różnych organizacji szkolnych;

4)   propagowanie czytelnictwa wśród uczniów;

5)   organizowanie działalności pozalekcyjnej a w szczególności kół zainteresowań i dodatkowych zajęć sportowych w celu poszerzenia oferty edukacyjnej dla uczniów;

6)   organizowanie wycieczek szkolnych zgodnie z przyjętym w Szkole regulaminem;

7)   zapewnienie uczniom odpowiedniej bazy oraz jej dostępność po lekcjach;

8)   systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowania uczniów;

9)   uczenie oceniania swojego zachowania i innych oraz przewidywania konsekwencji tych zachowań;

10)    realizację programu  wychowawczo – profilaktycznego oraz skoordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego;

11)    organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły;

12)    wspieranie wychowawczej funkcji rodziny;

13)    koordynowanie wspólnych działań rodziców, nauczycieli i innych organizacji pozarządowych;

14)    uczestnictwo w programach (projektach) edukacyjnych skierowanych do szkół, gmin, nauczycieli;

15)    rozwijanie samorządności dzieci i młodzieży na terenie szkoły;

16)    przygotowanie uczniów do odróżniania fikcji od rzeczywistości w przekazach medialnych;

17)    upowszechnianie zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

18)    kształtowanie postaw patriotycznych (także w wymiarze lokalnym);

19)    sprzyjanie zachowaniom proekologicznym i prozdrowotnym;

20)    umożliwianie uczniom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy
i Świata;

21)    szanowanie indywidualności uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;

22)    budzenie szacunku do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i środowiska;

23)    wdrażanie do dyscypliny;

24)    przygotowywanie uczniów zdolnych do udziału w konkursach interdyscyplinarnych, przedmiotowych i tematycznych;

25)    uczestniczenie uczniów w życiu kulturalnym środowiska lokalnego i regionalnego;

26)    realizuje podstawę programową ustaloną dla Szkoły Podstawowej;

27)    zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z przepisami w tym zakresie;

28)    może prowadzić zajęcia edukacyjne z udziałem wolontariuszy.data wytworzenia2017-11-20
data udostępnienia2017-11-20
sporządzone przezCzarnecki Henryk
opublikowane przezHenryk Czarnecki
ilość odwiedzin186
rejestr zmianzobacz »
Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie, Szkolna 3, 62-250 Czerniejewo, tel.: , fax: 61 4291340, zsp@czerniejewo.pl,
Przydatne informacje
Prawo
Nasza szkoła
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@